Hidrocarburs: quina diferència hi ha entre "tautomerisme" i "ressonància"?


Resposta 1:

El tautomerisme és un tipus especial d’isomerisme en què diferents arranjaments estructurals representen la mateixa substància. D'altra banda, la ressonància és una representació hipotètica d'una molècula, impulsada per la naturalesa deslocalitzada del sistema pi-electró que té aquesta.

En el tautomerisme, existeixen formes estructurals amb diferents grups funcionals, i també són interconvertibles. Això es facilita per un reordenament molecular parcial, normalment per la migració d’un àtom d’hidrogen dins de la molècula, com en el cas de l’èster acetoacètic.

La ressonància és una forma aproximada de descriure una molècula o un ió per diverses estructures quan no es pot presentar exactament amb una única fórmula convencional de Lewis. Cap de les dues estructures de ressonància del benzè no té cap existència real en una mostra de benzè. Això s'estableix pel fet que, ben notablement, els sis enllaços carboni-carboni tenen una longitud idèntica. I, per tant, se suposa que la molècula real és un agregat o intermedi entre les dues estructures. Així, en ressonància, la visualització de l'estructura real es deixa a la fecunda imaginació de l'alumne.