Quina diferència hi ha entre l’àcid clorhídric i l’àcid sulfúric?


Resposta 1:

Tant l'àcid clorhídric (HCl) com els àcids sulfúrics (H2SO4) són àcids minerals (inorgànics) forts. Però hi ha algunes diferències impotants entre ambdues.

1. El HCl és un hidracida, ja que no té oxigen en la seva composició molecular.

L’àcid sulfúric és un exemple típic d’un oxoàcid, que té dos grups OH.

2. L’HCl és un àcid monobàsic, cosa que significa que la seva molècula només té un àtom d’hidrogen ionitzable.

H2SO4 és un àcid diàsic, ja que té dos àtoms d’hidrogen ionitzables en la seva molècula.

3. L’àcid HCl és un agent reductor lleu. Pateix reaccions redox amb agents oxidants forts com MnO2 i KnMO4, oxidant-se al gas clor.

MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2KMnO4 + 16HCl = 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

L’àcid sulfúric és un agent oxidant fort en forma concentrada a temperatures més elevades, tot i que el dil.H2SO4 no s’oxida. Conc.H2SO4 es redueix a SO2 en les seves reaccions redox en estat calent.

2HBr + H2SO4 = Br2 + SO2 + 2H2O

C + 2H2SO4 = CO2 + 2SO2 + 2H2O

4. Conc.H2SO4 pot desplaçar HCl de la sal d’aquest darrer com el NaCl en estat calent.

NaCl + H2SO4 = NaHSO4 + HCl

El HCl no desplaça H2SO4 d’una sal sulfat de manera similar.

5. Conc.H2SO4 és un agent deshidratant fort, ja que té una gran afinitat per l’aigua. Deshidrata alcohols en alquens a altes temperatures.

C2H5OH (etanol) (+ H2SO4) = C2H4 (etilè) + H2O

L’àcid HCl no té propietat deshidratant, tot i que el gas HCl té una solubilitat molt elevada a l’aigua.


Resposta 2:

Tot i que els dos són àcids altament forts i corrosius, tots dos es diferencien de moltes maneres. Anem a veure cadascun d’ells: -

  1. Fórmula molecular:

Àcid sulfúric: - La fórmula molecular de l’àcid sulfúric és H2SO4. En aquest àcid, el sofre és l’àtom central de la molècula i s’ha unit a dos grups OH i dos oxigen (amb dobles enllaços):

Àcid clorhídric: - Té una estructura força senzilla en la qual hidrogen

i el clor estan units entre si:

2. Naturalesa química:

Àcid sulfúric: - L’àcid sulfúric és fort, corrosiu i un líquid viscós. És un líquid molt polar amb una gran dielèctrica constant.

Àcid clorhídric: - És un àcid mineral, molt fort i molt corrosiu. Es tracta d’un líquid incolor i incolor. És estable, però reacciona fàcilment amb bases i metalls. Té la capacitat d’ionitzar.

3. Dissociació en aigua:

Àcid sulfúric:-

Àcid clorhòric: -

Hi ha moltes altres diferències entre ambdues coses.

Només he tingut en compte les principals i les principals.

:)


Resposta 3:

Per a una pregunta acadèmica tan senzilla, el millor és cosultar un llibre elemental de química.

Hi ha moltes diferències, algunes són:

Àcid clorhídric: HCl; un àcid inorgànic fort, cada molècula en aigua es dissocia amb una

H + (ió d'hidrogen) i un Cl- (ió clor). Es segrega a l'estómac, com a àcid com a aliment alimentari.

Àcid sulfúric: H2SO4; un àcid inorgànic fort, cada molècula es dissocia en aigua a 2 H + i SO =. No és un àcid de qualitat alimentària.


Resposta 4:

L’àcid clorhídric (HCl) està compost per un ió d’hidrogen i un ió de clor. Aquest àcid és molt fort i s’ha de manipular amb cura.

L’àcid sulfúric està compost per un ió sulfat (SO4-) i un ió Hidrogen (H +).

En comparació, el HCl té un pH inferior (polaritat de l’hidrogen), cosa que significa que és més àcid. Tot i això, tots dos àcids són molt forts.