Quina és la millor manera de descriure la diferència entre "Past Perfect" i "Past Perfect Continuous" en anglès?


Resposta 1:

Passat perfecte és un passat doble:

Jo havia nedat moltes vegades a l’oceà abans de veure el tauró.

Past Perfect Continuous és un esdeveniment passat amb una acció continuada:

Feia temps que natava abans de veure el tauró.

Voldria afegir: pocs anglesos saben la resposta a això. Els que ho saben han ensenyat anglès a no nadius, així que han après les 'regles' i l'estructura gramatical que els britànics no s'ensenyen a l'escola. A l'escola, als britànics se'ls hauria ensenyat els elements de l'estructura gramatical: substantiu, verb, adjectiu, adverbi, pronom, conjunció, article definit / indefinit, etc., però poques vegades més enllà d'això. El llatí, el francès i l’alemany, si s’estudien a l’escola, hauran donat als britànics una comprensió de la seva pròpia llengua. Però no se’ns ensenya anglès de la manera com s’ensenya anglès als estrangers i no sabrem el nom d’aquests temps, tret que haguem ensenyat anglès com a llengua estrangera.


Resposta 2:

Passat perfecte: quan l'acció es va acabar en el passat

ex. Havia menjat ous. (explicació- Hi havia tres egga i els va menjar tots).

Past Perfect Continuous: quan l'acció en passat es finalitza, però continua en marxa. - ex. Havia estat menjant ous. (Li havia donat tres ous. Els va menjar tots. Encara està menjant altres ous.)