Què és l’efecte Crompton i quina diferència hi ha entre l’efecte fotoelèctric i l’efecte Crompton?


Resposta 1:

L’evidència convincent que la llum està formada per partícules (fotons) i que els fotons tenen impuls, es pot veure quan un fotó amb energia hf xoca amb un electró estacionari. Una part de l’energia i l’impuls es transfereix a l’electró (això es coneix com a efecte Compton), però tant l’energia com l’impuls es conserven en aquesta col·lisió elàstica. Després de la col·lisió, el fotó té energia hf i l’electró ha adquirit una energia cinètica K.

Conservació de l’energia: hf = hf ”+ K


Resposta 2:

Doncs l’efecte Compton és un augment de la longitud d’ona dels raigs X i els raigs gamma quan s’escampen (promulgació del front d’ona a menor densitat d’energia a causa d’una menor organització). L’efecte fotoelèctric es produeix quan s’emeten electrons lliures amb un fotó després d’haver colpejat un objecte.

El primer és causat per la dispersió de la radiació d’alta energia, el més tard per la interacció d’electrons lliures i fotons.

Són mútuament excloents, però els fotons poden experimentar viatges com rajos X o raigs gamma.