Quina diferència hi ha entre un marc conceptual i un paradigma de recerca?


Resposta 1:

Al primer cop, no hi ha cap relació.

Un marc conceptual és en realitat només noms per a coses, incloses les relacions entre coses. Aquestes relacions potser empíriques i basades en maneres ben fixades de mirar el món o un camp, i en particular inclouen “una mena de” i “una part de”, així com relacions de propietat i relacions espatiotemporals i causals.

Un marc de recerca pot o no basar-se en un marc conceptual particular o un sistema de denominació per al domini o àrea d'aplicació objectiu. Però un cop establerta, tendirà a anomenar les característiques i relacions causals positives que s’assumeixen o preveuen. Tot i això, és més important que cap metodologia utilitzada, incloent paradigmes experimentals, convencions de recopilació de dades, enfocaments estadístics, models matemàtics, tècniques computacionals i suposicions simplificadores.

Per exemple, l’aprenentatge profund mitjançant xarxes neuronals, o xarxes neuronals profundes entrenades amb algoritmes particulars, són paradigmes de recerca (resp. Generals i específics) agnòstics per a qualsevol domini, àrea d’aplicació o marc conceptual. El mateix podria dir-se per als mètodes estadístics en general i per a les estadístiques bayesianes en particular.

D'altra banda, les teories establertes associades a noms específics, sovint tindran un marc conceptual associat que ajuda a explicar i desenvolupar encara més la teoria, així com un paradigma de recerca que delimita quins són els enfocaments i no són acceptables per avançar en la teoria. .