Quina diferència hi ha entre un bucle i un iterador a Python?


Resposta 1:

Un loop és un tipus d'iterador. Més exactament, inicia un objecte iterador amb el mètode __iter __ () de l'objecte d'entrada.

Els iterators són objectes que implementen el protocol iterador, cosa que significa essencialment que tenen un mètode __next __ () que poden fer servir a objectes iterables (com a llistes) i que plantegen una excepció StopIteration quan ja no hi ha més entrades per a iterar-la.

Altres exemples de funcions integrades que generen iteradors són map (), reduce (), filter () o enumeració ().