Quina diferència hi ha entre els radicals benzil i els fenils?


Resposta 1:

Sovint, aquestes preguntes es responen amb una cerca ràpida de Google / Wikipedia.

Grups funcionals

Fenil - radical vinculat directament a l'anell de benzè, on perd un enllaç d'hidrogen (similar al benzè)

Anell de benzil - benzè amb un enllaç CH2 addicional. (més semblant al toluè)

Cap de les imatges d’aquesta publicació és obra original i es va obtenir amb una ràpida cerca a Google i representar un ús just per il·lustrar una idea.