Quina diferència hi ha entre les opcions binàries i el mercat ordinari borsari?


Resposta 1:

Els contractes d’opcions normalitzats són els que s’emeten per un intercanvi, sobretot el Chicago Board Options Exchange.

Les opcions binàries són contractes que poden o no ser regulats, emesos sovint a través de plataformes de negociació en línia. Adoptem una posició contundent contra el comerç d’opcions binàries perquè, bé, les opcions binàries són una estafa.

OptionAutomator només tracta contractes d’opcions normalitzades i regulades.

Aquesta posició està arrelada en les sorprenents diferències entre aquells contractes normalitzats emesos per un bescanvi i opcions binàries. Les opcions normalitzades es regulen sota les regles de la Llei de valors de 1933 de la mateixa manera que qualsevol seguretat. Aquests títols estan regulats i estandarditzats pel que fa a preu, quantitat, data de caducitat i preu de vaga o exercici. Un contracte d’opcions normalitzat i regulat és molt més líquid i té accés a un centre de compensació, l ’Option Clearing Corporation (OCC). Els contractes liquidats mitjançant OCC garanteixen que existeix un comprador i venedor igual per a cada contracte emès.

Les opcions binàries són "apostes" pel resultat del moviment d'accions. Aquests punts aposten per dos resultats: el preu de la borsa anirà a la pujada o a la baixa. Aquests esquemes, operats majoritàriament per comerciants fora del mar, han estat estretament vinculats a pràctiques comercials injustes i activitats sense escrúpols.

Recentment, l'FBI, a través de la seva unitat de delictes financers complexos, ha llançat una investigació sobre el frau d'opcions binàries. Aquesta investigació fa el seguiment de les queixes rebudes.

Encara és important tenir en compte: que fins i tot les opcions normalitzades i regulades d'inversió / negociació comporten riscos, inclòs el risc d'inversió en què es pugui perdre una part o la totalitat dels diners que invertiu.

És important que entengueu detingudament aquests riscos abans d’invertir algun dels vostres diners. També és del vostre interès entendre la naturalesa dels instruments d’inversió que comercialitzeu, si aquests instruments ajuden a complir amb una estratègia d’inversió declarada i si hi ha un mercat regulat i visible que proporcioni liquiditat i si hi hagi un mecanisme de recurs en cas de frau.

Efectuar la diligència deguda necessària per davant us pot ajudar a evitar el potencial per convertir-vos en víctima d'un esquema fraudulent.