Quina diferència hi ha entre el càlcul i les equacions diferencials?


Resposta 1:

Una equació diferencial és una equació que conté derivades en què hem de resoldre per a una funció. Una equació diferencial és similar, però els termes són funcions. ... Un derivat és la taxa de canvi d'una quantitat respecte a qualsevol altra quantitat. La taxa de canvi de y respecte a x es representa amb dy / dx.


Resposta 2:

El càlcul és una branca de les matemàtiques, igual que l'àlgebra, que tracta el canvi. Té dues categories: càlcul diferencial i integral.

Les equacions diferencials són un tipus d'equacions que impliquen derivats (primera categoria en càlcul) de funcions, igual que les equacions trigonomètriques que impliquen funcions trigonomètriques.