Quina diferència hi ha entre la perfilació i la classificació del client en la gestió del risc?


Resposta 1:

El perfil de clients tal com es defineix a GDPR (Art 4) significa

(4) "perfilat": qualsevol forma de tractament automatitzat de dades personals que consisteix en l'ús de dades personals per avaluar determinats aspectes personals relacionats amb una persona física, en particular per analitzar o predir aspectes sobre el rendiment de la persona física en el treball, + situació econòmica, + salut, + preferències personals, + interessos, + fiabilitat, + comportament, + ubicació o + moviments;

Si la classificació del risc analitza automàticament un d’aquests aspectes, és de perfil.