Quina diferència hi ha entre la fermentació i la hidròlisi de sucres, relacionades amb les reaccions bioquímiques dels microorganismes?


Resposta 1:

La fermentació consisteix en la conversió de sucres en diferents àcids orgànics de forma anaeròbia. Primer es converteix el sucre en piruvat mitjançant glicòlisi i després es redueix a determinats àcids (per exemple: àcid làctic si es tracta d’una fermentació d’àcid làctic). L’acceptant final d’electrons en fermentació és sempre un àcid orgànic. La fermentació produirà una mica d’energia per emmagatzemar com a ATP.

La hidròlisi és el desglossament de la gran quantitat de sucre en forma monomèrica més senzilla amb l'ajuda d'enzims (hidròlisi de midó en maltosa i glucosa per amilasa). La hidròlisi no produirà energia per emmagatzemar com a ATP.